Algemene voorwaarden  – Rehau Kunststof Kozijnen.nl

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Rehau Kunststof Kozijnen, hierna te noemen Kwaliteit Kunststof Kozijnen.
1 2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Kwaliteit Kunststof Kozijnen.
1 3 Bijzondere van de voorwaarden van Kwaliteit Kunststof Kozijnen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2 1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2 2 Mondelinge aanbiedingen door Kwaliteit Kunststof Kozijnen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2 3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Kwaliteit Kunststof Kozijnen zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Kwaliteit Kunststof Kozijnen niet.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kwaliteit Kunststof Kozijnen binden de laatste niet, voor zover ze door Kwaliteit Kunststof Kozijnen niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4 1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kwaliteit Kunststof Kozijnen door zijn schriftelijke bevestiging.
4 2 Elke met Kwaliteit Kunststof Kozijnen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kwaliteit Kunststof Kozijnen van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kwaliteit Kunststof Kozijnen zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kwaliteit Kunststof Kozijnen zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4 3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Kwaliteit Kunststof Kozijnen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Kwaliteit Kunststof Kozijnen niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

4 4  Indien de opdracht is overeengekomen, zonder aanbetaling, en de opdracht bevestiging is door de opdrachtgever ondertekend en retour gestuurd, is voor Kwaliteit Kunststof Kozijnen voldoende de bestelling in productie te nemen. Bij annuleren in deze gevallen zal punt 11 1 van toepassing zijn.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5 1 Rehau Kunststof Kozijnen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rehau Kunststof Kozijnen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5 3 Algemene voorwaarden worden slechts door Kwaliteit Kunststof Kozijnen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6 1 Op alle door Kwaliteit Kunststof Kozijnen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Kwaliteit Kunststof Kozijnen zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6 2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Kwaliteit Kunststof Kozijnen zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6 3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Kwaliteit Kunststof Kozijnen zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leveringstermijnen.
7 1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, Kwaliteit Kunststof Kozijnen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Kwaliteit Kunststof Kozijnen schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kwaliteit Kunststof Kozijnen zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7 2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Prijzen.
9 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9 2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9 3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling.
Kwaliteit Kunststof Kozijnen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Kwaliteit Kunststof Kozijnen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren.
11 1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kwaliteit Kunststof Kozijnen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Kwaliteit Kunststof Kozijnen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Kwaliteit Kunststof Kozijnen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Kwaliteit Kunststof Kozijnen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11 2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kwaliteit Kunststof Kozijnen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Kwaliteit Kunststof Kozijnen aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13 1 Kwaliteit Kunststof Kozijnen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13 2 Kwaliteit Kunststof Kozijnen is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Kwaliteit Kunststof Kozijnen of van hen, die door Kwaliteit Kunststof Kozijnen te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13 3 Kwaliteit Kunststof Kozijnen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13 4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Kwaliteit Kunststof Kozijnen .

Artikel 14 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Materialen.
15 1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15 2 Goederen die Kwaliteit Kunststof Kozijnen tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15 3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kwaliteit Kunststof Kozijnen doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.
16 1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Kwaliteit Kunststof Kozijnen tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Kwaliteit Kunststof Kozijnen;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16 2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16 3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16 4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Prima voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame.
17 1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kwaliteit Kunststof Kozijnen  terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Kwaliteit Kunststof Kozijnen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17 2 Kwaliteit Kunststof Kozijnen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17 3 Indien de reclame naar het oordeel van Kwaliteit Kunststof Kozijnen juist is, zal Kwaliteit Kunststof Kozijnen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer en minderwerk.
18 1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18 2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18 3 Door Kwaliteit Kunststof Kozijnen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Kwaliteit Kunststof Kozijnen om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Kwaliteit Kunststof Kozijnen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.
20 1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20 2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kwaliteit Kunststof Kozijnen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20 3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Kwaliteit Kunststof Kozijnen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht.
21 1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kwaliteit Kunststof Kozijnen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kwaliteit Kunststof Kozijnen, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kwaliteit Kunststof Kozijnen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kwaliteit Kunststof Kozijnen overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21 2 Kwaliteit Kunststof Kozijnen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22 1 Zolang Kwaliteit Kunststof Kozijnen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kwaliteit Kunststof Kozijnen .
22 2 Kwaliteit Kunststof Kozijnen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22 3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering.
23 1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kwaliteit Kunststof Kozijnen dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23 2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Kwaliteit Kunststof Kozijnen niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kwaliteit Kunststof Kozijnen ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24 2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Kwaliteit Kunststof Kozijnen heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24 3 Kwaliteit Kunststof Kozijnen is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Kwaliteit Kunststof Kozijnen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Kwaliteit Kunststof Kozijnen op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.
25 1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25 2 Kwaliteit Kunststof Kozijnen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25 3 Kwaliteit Kunststof Kozijnen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25 4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kwaliteit Kunststof Kozijnen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht.
Op alle door Kwaliteit Kunststof Kozijnen gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kwaliteit Kunststof Kozijnen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Hoofdkantoor

Kwaliteit Kunststof Kozijnen

Steenplaetsstraat 6,

2288 AA Rijswijk, Nederland

Telefoon : 085 0806638

mail : info@rehaukunststofkozijnen.nl